شروع از
Rs2200.00 INR
ماهانه
Rs756.00 هزینه تنظیم
DE SSD VPS S
CPU Cores
4 vCores
Guaranteed RAM
8 GB
Disk Storage
200 GB SSD
32 TB Traffic
شروع از
Rs4200.00 INR
ماهانه
Rs756.00 هزینه تنظیم
DE SSD VPS M
CPU Cores
6 vCores
Guaranteed RAM
16 GB
Disk Storage
400 GB SSD
32 TB Traffic
شروع از
Rs2800.00 INR
ماهانه
Rs756.00 هزینه تنظیم
SG SSD VPS S
CPU Cores
4 vCores
Guaranteed RAM
8 GB
Disk Storage
200 GB SSD
32 TB Traffic
شروع از
Rs2500.00 INR
ماهانه
Rs756.00 هزینه تنظیم
USA SSD VPS S
CPU Cores
4 vCores
Guaranteed RAM
8 GB
Disk Storage
200 GB SSD
32 TB Traffic
شروع از
Rs7500.00 INR
ماهانه
Rs756.00 هزینه تنظیم
DE SSD VPS L
CPU Cores
8 vCores
Guaranteed RAM
30 GB
Disk Storage
800 GB SSD
32 TB Traffic
شروع از
Rs5200.00 INR
ماهانه
Rs756.00 هزینه تنظیم
SG SSD VPS M
CPU Cores
6 vCores
Guaranteed RAM
16 GB
Disk Storage
400 GB SSD
32 TB Traffic
شروع از
Rs4800.00 INR
ماهانه
Rs756.00 هزینه تنظیم
USA SSD VPS M
CPU Cores
6 vCores
Guaranteed RAM
16 GB
Disk Storage
400 GB SSD
32 TB Traffic
شروع از
Rs14500.00 INR
ماهانه
Rs756.00 هزینه تنظیم
DE SSD VPS XL
CPU Cores
10 vCores
Guaranteed RAM
60 GB
Disk Storage
1.6 TB SSD
32 TB Traffic
شروع از
Rs9500.00 INR
ماهانه
Rs756.00 هزینه تنظیم
SG SSD VPS L
CPU Cores
8 vCores
Guaranteed RAM
30 GB
Disk Storage
800 GB SSD
32 TB Traffic
شروع از
Rs8500.00 INR
ماهانه
Rs756.00 هزینه تنظیم
USA SSD VPS L
CPU Cores
8 vCores
Guaranteed RAM
30 GB
Disk Storage
800 GB SSD
32 TB Traffic
شروع از
Rs17500.00 INR
ماهانه
Rs756.00 هزینه تنظیم
SG SSD VPS XL
CPU Cores
10 vCores
Guaranteed RAM
60 GB
Disk Storage
1.6 TB SSD
32 TB Traffic
شروع از
Rs16300.00 INR
ماهانه
Rs756.00 هزینه تنظیم
USA SSD VPS XL
CPU Cores
10 vCores
Guaranteed RAM
60 GB
Disk Storage
1.6 TB SSD
32 TB Traffic